VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG‎

NĐ 126/2007/NĐ-CP chi tiết Luật 72/2006/QH11 về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 1. Khu vực, ngành nghề và công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài (khoản 4 Điều 7 của Luật)
Điều 2. Loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 4 Điều 8 của Luật)
Điều 3. Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ (khoản 2 Điều 8 của Luật)
Điều 4. Nội dung đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 1 Điều 9 của Luật)
Điều 5. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ (khoản 4 Điều 9 của Luật)
Điều 6. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (khoản 4 Điều 34 của Luật)
Điều 7. Lệ phí cấp Giấy phép (khoản 4 Điều 10 của Luật)
Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
10 Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Công an
11 Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Y tế
12 Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
13 Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14 Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 10 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
16 Điều 16. Hiệu lực thi hành
17 Điều 17. Tổ chức thực hiện

 

Nguồn:

http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-xuat-khau-lao-dhong/nguoi-lao-dhong-viet-nam-dhi-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dhong—nghi-dhinh-126-2007-cp