Khen thưởng học viên và tập thể lớp có thành tích tốt tháng 6/2019